Het concept

Het Verwonderpaspoort staat voor kwaliteit

Het Verwonderpaspoort streeft naar kwalitatief goed onderwijsaanbod op het gebied van Natuur, Wetenschap, Technologie en Duurzaamheid (NWTD). Om het aanbod van een kwaliteitsstempel te voorzien is een hanteerbaar kader geschetst wat betreft de criteria waaraan dit aanbod dient te voldoen. Wanneer een aangeboden activiteit of eiland niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet wordt het aanbod niet opgenomen of aangepast zodat het wel past binnen de afgesproken kaders. Hieronder komt u via de links bij de instrumenten in PDF formaat die hiertoe zijn opgesteld en door de partners worden gehanteerd.

Iedere partner heeft een buddy voor intervisie. Zij bezoeken elkaars activiteiten en eilanden en voorzien elkaar van feedback.

 

Leerlijn Natuur, Wetenschap, Technologie en Duurzaamheid

Het Verwonderpaspoort gaat uit van de door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)-ontwikkelde leerlijnen van de kerndoelen voor het primair onderwijs (www.tule.slo.nl). Omdat de partners in Leiden van het Verwonderpaspoort unaniem het belang van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) hebben onderstreept is daarnaast gekozen om vanuit de leerlijn de activiteiten te verantwoorden middels een vaardighedenset voor leerlingen die tekenend is voor OOL. Deze vaardighedenset wordt ontleend aan het Amerikaanse K-12 curriculum en wordt uitgelegd in dit naslagdocument

Wanneer kerndoelen en K-12 vaardigheden tegen elkaar worden uitgezet ontstaat een matrix waarin aanbod van het Verwonderpaspoort kan worden geplaatst. Op deze wijze wordt inzichtelijk aan welke inhoud door leerlingen wordt gewerkt en welke vaardigheden daar idealiter bij worden ontwikkeld. Bovengenoemde leerlijnenmatrix draagt bij aan twee ambities binnen het verwonderpaspoort, namelijk:

  1. Inzicht in het aanbod van verschillende partners: overlap en hiaten in onderwijskundige inhoudsgebieden;
  2. Een eerste inzicht in de zwaarte en de kwaliteit van het aanbod (op basis van de vaardigheden die ontwikkeld zouden moeten worden) die vervolgens kan dienen als input op de randvoorwaarden / stempels alsmede de verantwoording van deze activiteiten.

De matrix is een momentopname en kan met actuele informatie op aanvraag beschikbaar worden gesteld voor niet commerciële doeleinden. U kunt de matrix aanvragen via info@naturalis.nl.

 

ccbync